SLUTRAPPORT

Protokoll och IT-verktyg

Högskoleutbildningar i Energi och Elkraft år 2003 

Planeringsunderlag för IT-baserad Distansutbildning

Existerande Laborations- Övningar på Högskolorna

Länkar

 

 

 

 

 

 

IT-baserad Distansutbildning i Energi- och Elkraftteknik

Myndigheten för Sveriges Nätuniversitet vill få utrett förutsättningarna att inom områdena energi- och elkraftteknik få fram IT-stödda distansutbildningsprogram på Högskoleingenjörs-, Civilingenjörs- och Magisternivå.

   Uppdraget

  1.  Kartlägga nuvarande nationella högskoleutbud inom energiteknik och elkraftteknikområdet
  2. Undersöka intresset hos alla inom området aktiva lärosäten för att delta i utveckling och genomförande av IT-stödda distansutbildningar inom energi- och elkraftteknik, inom ramen för Sveriges Nätuniversitet
  3.  Ta fram en plan för hur arbetet fortsatt skulle kunna bedrivas i såväl planerings-, förankrings- och utvecklingsfas som genomförande- och driftsfas. Följande skall belysas.
  •  Former för samverkan mellan lärosäten och institutioner

  • Fördelning av arbete och ansvar, såväl arbetsmässigt som ekonomiskt.

  • Förankring av utbildningsplaner, tillgodoräknande av kursmoment m.m., i respektive deltagande lärosätes olika beslutsorgan.

  • Möjligheter till tillgodoräknande av utbildningsmoment mellan olika utbildningsnivåer (högskoleingenjör, civilingenjör och Master)

  • Förutsättningar för att utbildningen för studenterna helt eller delvis skall kunna bedrivas från lokala lär- och studiecentra miljöer skall särskilt belysas.

  • Tidplan, ekonomiska förutsättningar och finansieringskällor för ett fortsatt arbete skall också ingå i utredningen.