Till innehåll på sidan

Avdelningen för Kraft- och värmeteknologi

Forskningen på avdelningen för Kraft- och värmeteknologi omfattar analys och design av kritiska komponenter och system kopplade till termisk och mekanisk energiomvandling. Omfattande tekniska metoder och modeller tillämpas för att utnyttja förnybara energiresurser så som – sol, vind, och biomassa – för leverans av hållbar elektricitet, värme, kyla, rent vatten och andra energitjänster till enskilda hushåll så väl som till hela städer eller regioner.

Forskningsområden

Distribuerade energiresurser och smarta energinätverk

Hur kan en mängd av existerande och nya energimoduler sammankopplas för att skapa synergieffekter så som reducerad primärförbrukning och lägre CO2 utsläpp? Hur kan avancerad datorkraft modifieras för rekonstruktion av städers energisystem till förbättrad prestanda för dess invånare?

Turbomaskineri och framdrivning

Hur är aerodynamik och aeromekanik kopplat till utformningen av nästa generations kompressorer, expanderar, och högpresterande komponenter? Vilka förgreningar leder dess utveckling till när det gäller el-generering, flyg, och rymden?

Foto: Martin Adams på Unsplash

Termiska processer och värmeöverföring

Hur kan värmeöverföring bli effektivt tillämpad i analysen och utformningen av termiskt högeffektivt drivna komponenter, gynnsam miljöprestanda, och låg kostnad? Hur kan denna teknologi leda till framsteg i relaterade termiska processer med applikationer inom elproduktion, termisk energilagring, vattenrening, och andra förekommande energiprocesser?

Vedstapel

Bioenergi och termokemisk omvandling

Hur kan en vida variation av icke matbaserade biomassaresurser användas till att leverera elektricitet, värme och mervärdesprodukter samt energitjänster på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt? Vilka tekniska lösningar är möjliga för utveckling av avancerade termokemiska processer?

Centraliserade förnybara energisystem

Hur kan sol och vindresurser användas storskaligt för att effektivt leverera elektricitet till städer och industri? Vilka teknologier kommer att vara avgörande i matchningen mellan energiförsörjning och slutförbrukning, och för att uppnå noll eller negativa CO2 utsläpp.

Foto: Jeremy Bezanger på Unsplash

Polygeneration

Hur kan småskaliga energisystem utformas för att maximera omvandlingen av lokalt tillgängliga förnybara energiresurser, minimera miljöpåverkan, och tillgodose behoven av el, värme, kyla, rent vatten, och andra energiprodukter och tjänster på ett kostnadseffektivt sätt? Hur kan olika energiomvandlingskomponenter integreras för att bilda en synergistisk helhet?

Möt avdelningen

Senaste publikationerna

[2]
J. Villarroel-Schneider, "Combined Energy Solutions Applied to Dairy Farming in Bolivia and Latin America," Doktorsavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ITM-AVL, 2023: 5, 2023.
[3]
C. Jiang et al., "F-doped LiNi0.8Co0.15Al0.05O2-? : cathodes with enhanced ORR catalytic activity for LT-SOFCs," Journal of Alloys and Compounds, vol. 940, 2023.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal

Vision och mission

Vår vision är en rättvis, solidarisk och hållbar framtid med avseende på förnybar lågt kolnyttjande.

Vår mission är att medverka i utvecklingen av hållbara samhällen genom forskning och undervisning inom kraft- och värmeteknologi.